Príď sa s nami zabaviť na server VindeMiatriX

SURVIVAL - SKYBLOCK - PARKOUR - PVP - EVENTY

 1. Každý hráč je povinný si prečítať pravidlá. Svojou registráciou príma fakt o vedomosti pravidiel serveru, zároveň súhlasí s použitím jeho autorských práv (Ip,nick) v databáze serveru.
 2. Pravidlám serveru sa zaväzuje každý hráč, nevedomosť sa neospravedlňuje.
 3. Pravidlá platia pre každého hráča, takisto aj pre hráča s zakúpenými či darovanými výhodami. (Sponzor,VMX,VIP+,VIP,Youtuber)
 4. Je zakázané umiestňovať reklamy a to hocijakým spôsobom.
 5. Hráč je povinný dodržovať platné zákony Českej a Slovenskej republiky – nebudú tolerované hocijaké prejavy rasizmu, xenofobie a homofobie..
 6. Zakázane propagovanie ideologií (pr. komunismus, nacismus).
 7. Hráč, je povinný dodržovať základy slušného chovania na verejnosti, dodržiavať nevulgárnu komunikáciu písomnú, či hovorovú (Discord, Teamspeak, Server).
 8. Hráčom sa do chatu nedovoľuje písať s funkciou CAPSLOCK.
 9. Je zakázané používať vulgárny výraz ako názvy, názvy postáv, nevhodné stavby, znaky, obrázky a symboly.
 10. Zakazuje sa vydávanie sa za člena Admin tímu. Každý člen Admin tímu je zvýrazneným prefixom pred menom.
 11. Zakazuje sa klamanie hráčom, alebo členom Admin tímu.
 12. Admin tím dozerá na konkrétny chod serveru, hráčov, celkovú situáciu.

  Majiteľ – (Hráč, ktorý server založil – člen vedenia serveru)

  Sp. Majiteľ – (Hráč, ktorý pomáhal pri založení serveru - člen vedenia server)

  Developer – (Hráč, ktorý sa stará o chod serveru – člen vedenia serveru)

  Hl.Admin - (Hráč, ktorý sa stará o personál serveru - člen vednia serveru)

  Admin – (Hráč, ktorý sa stará o problematiku – člen Admin tímu)

  Hl.Helper – (Hráč, ktorý vypomáha serveru – Leader Helper tímu člen Admin tímu)

  Helper – (Hrač, ktorý vypomáha serveru – člen Admin tímu)

  Hl.Builder – (Hráč, ktorý vypomáha serveru – Leader Builder tímu člen Admin tímu)

  Builder – (Hráč, ktorý rieši dizajn serveru – člen Admin tímu)

 13. Každý hráč má právo odvolať sa voči rozhodnutiu člena Admin tímu.
 14. Rozhodnutie Majiteľa je konečné, nie je možné sa voči nemu odvolať.
 15. O unban rozhoduje jedine vedenie serveru.
 16. Platí prísny zákaz pripojovania sa cez iný účet na server za účelom nerešpektovania trestu.
 17. Je zakázane vlastniť viac ako jeden herný účet. V prípade potreby je potrebné kontaktovať vedenie serveru.
 18. Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť.
 19. Screenshoty, videozáznam sa považuje za dôkazný materál.
 20. Hráčom je zakázané stavať, či akokoľvek inak upravovať krajinu v bezprostrednom okolí stavby iného hráča.
 21. Je prísne zakázané ničiť estetický vzhľad krajiny stavbou stĺpov, napr. 1 × 1, či dier o rovnakých rozmeroch pokiaľ to nie je súčasť tvojej tvorby (v rezidencii).
 22. Zákaz žobranie o akejkoľvek výhody, balíčky alebo predmety.
 23. Zákaz používania akýchkoľvek cheatov externých modifikácií aj texturepackov ktoré dávajú hráčovi výhodu v hraní.
 24. Používanie externých modifikácii ako napríklad autoclicker/makrá (obzvlásť pri duely), AFKBOTI alebo iné modifikácie, ktoré ovplyvňujú hru sa trestajú banom!
 25. Pre ochranu akejkoľvek stavby je nutné si zriadiť rezidenciu.
 26. Vlastný majetok sa chráni umiestnením do rezidence.
 27. PvP je na celom serveri (mimo serverové rezidencia) povolené, v prípade straty predmetov z dôvodu zabitia hráč nemá nárok na náhradu.
 28. Ak hráč nájde akýkoľvek BUG (chybu) je povinný jej bezodkladne nahlásiť.
 29. Využívanie bugu a jeho nenahlásanie sa trestá.
 30. Je zakázané akokoľvek spamovať globálne i súkromný chat.
 31. Hráčom je zakázané žiadať členov Admin teamu o úpravu terénu, alebo presúvanie stavieb či predmetov.
 32. Pri obchodovaní s inými hráčmi, sú predávajúci a nakupujúci povinní konať čestne!
 33. Je zakázané vlastniť zakázané itemy. Pokiaľ hráč vie o nejakých takých Item vo vlastníctve iného hráča, je povinný toto nahlásiť Admin teamu.
 34. Je zakázané na serverových stavbách a pozemkoch umiestňovať entity, ktorých menovka má propagačný charakter.
 35. Je zakázané vytvárať si residence alebo warpy, ktoré majú rovnaký názov, ako už existujúce nick iného hráča. Ak sa tak už stane, vlastník je povinný rezidencii či warp buď premenovať alebo odstrániť.
 36. Je zakázané používať AFK farmy.
 37. Je zakázané klonovanie itemov, tak aj využívanie bugu pre klonovanie!
 38. Je zakázané využívanie priestorov: nad Berdrockom vo svete Nether! Prichytený hráči budú mať obmedzený prístup na server.
 39. Používanie VPN je prísne zakázané!
 40. Cielené zabijanie nových hráčov je zakázané! (Nový hráč = 30 dní od prvého pripojenia)